סגור בשבת

בית > תקנון הגרלה פייסבוק

תקנון הגרלה פייסבוק

12 אפריל 2022
תקנון הגרלה פייסבוק

תקנון הגרלה בפייסבוק עד 15/05/22

חווימה בע"מ תערוך הגרלה נושאת פרסים, בפוסט שעלה בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת:  

https://www.facebook.com/havayama10/photos/a.139310781774951/167257258980303/

ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה  לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי הגרלה?

במהלך תקופת ההגרלה יצטרכו המשתתפים לעשות:

עוקב לעמוד ולתייג  בפוסט 2 חברים (או בני משפחה כמובן) שאיתם הכי הייו רוצים לצאת לשייט עצמי עם חווימה

הפרס הינו שייט עצמי עם חווימה

קביעת הזוכים בהגרלה, תבוצע על ידי שייט עצמי עם חווימה, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה..חווימה בע"מ שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

מובהר כי כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד במשך כל תקופת ההגרלה. 

מי יכול להשתתף?

כל אדם אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

פרטים נוספים:

הפעילות תתקיים עד 15/05/22 הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם, תוך 72 שעות ממועד סיום ההגרלה, בפוסט פרסום הזוכה בדף הפייסבוק של חווימה בע"מ.

לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע חווימה בע"מ לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות שליחת הודעה לפייסבוק של המשתתף הזוכה.

לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.

חווימה בע"מ תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו, הפרס יימסר לזוכה בכל דרך אשר חווימה בע"מ תודיע לזוכה, באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.

חלוקת הפרס הינה באחריות חווימה בע"מ /או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרס ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבל הפרס או למי מטעמם. לא תינתן תעודת אחריות לפרס, ולא תחול על חווימה בע"מ כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרס.

חווימה בע"מ תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרס ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם קבלת הפרס הינה אישור לכך.

ההגרלה אינה פתוחה לעובדי חווימה בע"מ ובני משפחותיהם .

הפרס הינו אישי ולא ניתן להעברה בכל דרך שהיא, חווימה בע"מ אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התראה מראש.

כללי –

ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה. חווימה בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה ו/או בגין השימוש באתרי ההגרלה.

חווימה בע"מ אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה.

משתתף שנרשם להגרלה, מתחייב לשפות את חווימה בע"מ או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.

חווימה בע"מ רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .

תקופת ההגרלה לגבי כל סוג הגרלה תתפרסם מעת לעת בדף בפייסבוק של חווימה בע"מ  (להלן: "תקופת ההגרלה").

חווימה בע"מ תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כל הגרלה) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בתחרות תפורסם בדף הפייסבוק של חווימה בע"מ  .

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד חווימה בע"מ  ,  בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.

המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שחווימה בע"מ   תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בהגרלה, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך בכתב חווימהבע"מ .

האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

מבצע זה נערך בהתאם להיתר הכללי.

המבצע וההגרלה יערכו בפיקוח המפקח, המפקח ידווח על מהלך ניהול ההגרלה בהתאם להוראות ההיתר הכללי.

תקנון האתר יפורסם באתר חווימה  בע"מ https://havayama.co.il/ וגישה אליו תתאפשר גם במשרדי המפקח.

כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי חווימה בע"מ  בלבד.

סניפים

חוף מלון גינוסר

שעות פעילות:

  ימי א’-ה’

08:00-19:00

ימי שישי

08:00-16:00

שבת וחג

סגור

מאמרים מומלצים

דילוג לתוכן